Yorum yok Haberler Kullanıcı Kullanıcı

Türkiye Editörler Çalıştayı-4, 25-27 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Çalıştayın teması, “Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar” şeklinde belirlenmiştir.

Editörler Çalıştayı, Türkiye merkezli akademik dergi ve kitap yayıncılığının mevcut durumu ile sorun ve ihtiyaçlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye odaklanan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 2018 yılından itibaren organize edilen ulusal bilimsel bir etkinliktir. Çalıştayın ilki, 20 Ocak 2018 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde elli beş editörün katılımı ile düzenlenmiştir. İlk çalıştayda, hakemli dergi yayıncılığın mevcut durumu, sorun ve ihtiyaçları ile çözüme yönelik öneriler ele alınmış ve karara bağlanmıştır. Çalıştayda oy birliği alınan otuz beş karar, YÖK, ÜAK, Üniversiteler ile ilgili kurum ve dergi editörlüklerine resmî yazı ekinde gönderilmiş ve alınan kararlar editörlükler tarafından büyük oranda uygulanmaya başlanmıştır. Çalıştayın ikincisi, 19 Ocak 2019’da yine Sivas’ta altmış altı editörün katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda oy çokluğu ile alınan yirmi sekiz karar, dergi editörlükleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmuştur. Kararların zaman içinde uygulanmasının, kararları uygulayan dergilerin ulusal ve uluslararası indekslerce dizinlenmelerine ve akademik yayıncılık kalitelerine katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Çalıştayın üçüncüsü, 26 Aralık 2020 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenmiştir. Çalıştayda, hakemli dergi yayıncılığın sorun ve ihtiyaçları ile bunların çözümüne yönelik konular ele alınmıştır. Çalıştay sonunda yirmi beş karar kabul edilerek duyurulmuş ve ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Editörler Çalıştayı’nın dördüncüsü, 25-27 Aralık 2021 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin düzenleyiciliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) destek ve paydaşlığında gerçekleştirilecektir.

Çalıştay hazırlıkları, paydaş üniversite, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Düzenleme Kurulu tarafından yürütülmüştür. Düzenleme Kurulu, 9 ve 30 Kasım ile 10 Aralık 2021 tarihlerinde toplanarak çalıştay programını hazırlamış ve 11 Aralık 2021’de duyurmuştur.

Üç gün sürecek olan çalıştay, Açılış ve Kapanış oturumları dışında 11 oturum olarak planlanmıştır. İlk oturumda “Yayıncılık Sektörü ve Üniversite Yayınları”, ikinci oturumda “Üniversitelerde Yayın Komisyonu Yapılanmasının İhtiyacı Karşılama Durumu”, üçüncü oturumda “Üniversitelerde Bilimsel Yayıncılığının Geliştirilmesi”, dördüncü oturumda “Açık Erişim – Açık Bilim – Kurumsal Arşivler”, beşinci oturumda “Üniversite Yayınevleri ile İlgili Mali Konular”, altıncı oturumda “Üniversite Yayınlarında Bilimsel Kalite ve Yayın Etiğine Uygunluk”, yedinci oturumda “Üniversite Yayınlarının Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Görünürlüğü”, sekizinci oturumda “Üniversitelerde Yayıncılığa Dair Örnek Uygulamalar”, dokuzuncu oturumda “Araştırma Verisi, Veri Yönetimi ve Yayıncılık”, onuncu oturumda “Deneyim Paylaşımı: Editörlerin Dilinden Tecrübe Aktarımı” ve on birinci oturumunda “Dergi ve Kitap Yayıncılığında Ortak Sistem Kullanımının Fırsat ve Riskleri”  ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Çalıştaya; üniversiteler ile ilgili kurum ve kuruluşlardan elli dört konuşmacı katkı sağlayacaktır.

Çalıştayda editörler, araştırmacılar, yayıncılar ve öğretim üyelerince önerilen ve müzakere edilen kararlar, 26 Aralık 2021 14:00 ile 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:00 saatleri arasında çevrim içi olarak oylamaya açılacak ve oy birliği/oy çokluğuyla kabul edilen kararlar, Türkiye Editörler Çalıştayı-4 Kararları olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

    kullan1521 Kullanıcı Kullanıcı

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :

    Leave A Comment / Yorum Yap