ÇAĞRI METNİ

SOSYAL BİLİMLER AKADEMİK YAYINCILIK ÇALIŞTAYI III

“Hakemli Dergi Yayıncılığı”

26 Aralık 2020 / Çevrim İçi Çalıştay

Çalıştaya Türkiye’de sosyal bilim dergilerinin editoryal süreçlerinde yer alan ilgililer, akademik yayıncılıkla ilgilenen tüm akademisyen ve öğrenciler davetlidir. Çalıştaya dinleyici veya müzakereci olarak katılmak isteyenler, “edu.tr” veya “gov.tr” uzantılı kurumsal e-postaları ile çalıştay kurumsal web sayfasından (https://editorlercalistayi.com) kayıt olabileceklerdir. Katılım başvuruları, 24 Aralık 2020 17:00’ye kadar alınacak ve 26 Aralık 2020 öncesinde katılımcıların e-posta adreslerine katılım URL adresi ve şifresi gönderilecektir. Çalıştay, YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlanacaktır.

Çalıştayda; Türkiye merkezli hakemli sosyal bilim dergilerinin akademik yayıncılık açısından mevcut durumları, sorun ve ihtiyaçları ile bunların çözümüne yönelik somut öneriler üzerinde yoğunlaşılacaktır. Ele alınacak konular, editörlerin görüşlerinin çevrim içi oylama ile alınması ile belirlenmiştir.

Görsel-1: Çalıştayda Ele Alınacak Konuların Belirlenmesine Dair Editör Görüşleri

 

Ele alınacak konularda somut çözüm önerilerine ulaşılabilmesi ve bunların çalıştay kararlarına eklenmesi düşüncesi ile çalıştaya, akademik yayıncılıkla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bilfiil editörlük görevini yürüten ve işleyişe hâkim olan editörlerin katılımı beklenmektedir.

Çalıştay; “Açılış” ve “Değerlendirme” oturumları hariç üç temel oturum ile “Çalıştay Kararlarının Çevrim İçi Oylanması” aşamalarından oluşacaktır. “İdeal Dergi” başlığını taşıyan ilk oturumda “Teknik, hukuki ve akademik açıdan ideal derginin yapısı nasıldır?” sorusunun cevabı aranacaktır. Bu kapsamda alanında uzman kişilerden, bu soruların cevabına dair açıklamalar dinlendikten sonra belli sayıda editörün müzakereleri dinlenilecek ve katılımcıların soru ve katkıları alınacaktır. Her oturum için belirlenen sekreterya, görüş ve çözüme dair önerileri not alarak varsa somut önerileri, çevrim içi olarak oylanacak çalıştay karar önerileri taslağına ekleyecektir. “Temiz Akademik Veri Arayışı” başlıklı ikinci oturumda “Türkiye merkezli dergilerin üst verisi/metadatası nasıl?” sorusu çerçevesinde konu ele alınacaktır. “Uluslararası İndeksler ve Türkiye Merkezli Dergiler” başlıklı üçüncü oturumda ise “A Sınıfı indekslere nasıl girilir, nasıl kalıcı olunur ve kalite nasıl korunur?” sorusu çerçevesinde konu değerlendirilecek ve müzakere edilecektir. Temel oturumlar sonrasında verilen arada çalıştay sekreteryası, oturumlarda gündeme gelen çözüm ve karar önerilerini, çalıştaya katılan uzmanlar ile editörlerin çevrim içi oylaması için çalıştay karar taslağına ekleyecektir. Oylama sonucunda kabul edilen kararlar, “Değerlendirme ve Çalıştay Kararlarının Açıklanması” oturumunda kamuoyuna duyurulacak, çalıştay kararları olarak YÖK, ÜAK, Üniversiteler ve ilgili kurumlara gönderilecektir.

Editörlerin talepleri doğrultusunda bu yıl, “Sosyal Bilimler Akademik Yayıncılık Çalıştayı III” olarak adlandırılan ve düzenlenecek olan çalıştay, 2018 ve 2019 yıllarında “İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı I-II” olarak gerçekleştirilmiştir.

Görsel-2: Çalıştayın Adının Belirlenmesine Yönelik Yapılan Anket Sonucu

 

“İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı I”, 20 Ocak 2018 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sivas’ta elli beş editörün katılımı ile düzenlenmiştir (bk. Çalıştay Programı).

 

Görsel-3: İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı I (20 Ocak 2018)

 

Çalıştayda, 09:00-19:00 saatleri arasında hakemli dergi yayıncılığın mevcut durumu, sorun ve ihtiyaçları ile çözüme yönelik öneriler ele alınmış ve karara bağlanmıştır (bk. Çalıştay Kararları). Çalıştayta oy birliği alınan otuz beş karar, Cumhuriyet Üniversitesi tarafından; YÖK, ÜAK, Üniversiteler ile ilgili kurum ve dergi editörlüklerine resmî yazı ekinde gönderilmiş ve alınan kararlar editörlükler tarafından büyük oranda uygulanmaya başlanmıştır (bk. Resmî Yazı). Ayrıca editörlerin talepleri doğrultusunda sosyal ve beşerî bilimler alanında kullanılabilecek şekilde ortak bir kaynak gösterme sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına başlanılmış ve 2018 yılında İSNAD Atıf Sistemi geliştirilmiştir (www.isnadsistemi.org). Aralık 2020 itibari ile Türkçe, İngilizce ve Farsça olarak kullanımda olan İSNAD, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımında 16 Enstitü, mezuniyet tezlerinin hazırlanmasında 6 Fakülte ve akademik yayıncılıkta 99 Hakemli Dergi tarafından kullanılmaktadır.

Çalıştayın ikincisi “İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı II” adıyla 19 Ocak 2019’da Cumhuriyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sivas’ta altmış altı editörün katılımı ile gerçekleştirilmiştir (bk. Çalıştay Programı).

Görsel-4: İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı II (19 Ocak 2019)

 

Çalıştayda, 09:00-22:00 saatleri arasında hakemli dergi yayıncılığın mevcut durumu, sorun ve ihtiyaçları ile çözüme yönelik öneriler ele alınmış ve karara bağlanmıştır (bk. Çalıştay Kararları). Çalıştayta oy çokluğu ile alınan yirmi sekiz karar, dergi editörlükleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmuştur (bk. Resmî Yazı). Kararların zaman içinde uygulanması ile ilahiyat alan dergilerinin ulusal ve uluslararası indekslerce dizinlenme durumlarında belirgin artış ve akademik yayıncılık kalitesinde ilerleme gözlemlenmiştir. Çalıştay sonrasında editörlerden ve ilgili kurumlardan gelen geri dönüşler ve talepler değerlendirilerek İSNAD Atıf Sistemi’nin ikinci edisyonu hazırlanmış ve Ekim 2019 itibari ile açık erişim olarak kullanıma sunulmuştur. İSNAD’ın yeni versiyonu, akademik çalışmalarda yaygın olarak başvurulan kitap, makale ve tez gibi kaynaklara ek olarak sosyal medya mesajından nota kâğıdına varıncaya kadar kırk bir farklı veri türüne dair atıf ve kaynak gösterme kurallarını ve örneklerini içermektedir.

Bu yıl; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğinde “Hakemli Dergi Yayıncılığı” konusunda gerçekleştirilecek olan Sosyal Bilimler Akademik Yayıncılık Çalıştayı’nın 2021 yılında “Akademik Kitap Yayıncılığı” teması ile düzenlenmesi ve çalıştayın sonraki yıllarda da devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu & Sivas Cumhuriyet Üniversitesi